Глава держави ветував закон
Глава держави Віктор Ющенко відповідно до частини другої статті 94 Конституції України повернув зі своїми пропозиціями Закон України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України щодо визначення підсудності справ з питань земельних відносин» для повторного розгляду Верховною Радою України.

Пропозиції Президента України під час розгляду зазначеного Закону на пленарному засіданні Верховної Ради України представлятиме заступник Глави Секретаріату Президента України – Представник Президента України у Конституційному Суді України М.Ставнійчук.
____________________________________________________________________
[align=center]ПРОПОЗИЦІЇ
до Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України щодо визначення підсудності справ з питань земельних відносин»


Прийнятий Верховною Радою України 25 червня 2009 року Закон України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України щодо визначення підсудності справ з питань земельних відносин» не може бути підписаний з таких підстав.

Законом справи у спорах, що виникають із земельних відносин, в яких беруть участь суб'єкти господарської діяльності, визнаються такими, що підвідомчі господарським судам (стаття 1). Статтею 2 Закону також передбачено, що справи у спорах, що виникають із земельних відносин, в яких беруть участь суб'єкти господарської діяльності, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням об'єктів земельних відносин або основної їх частини (за винятком справ у спорах, у яких відповідачем є вищий чи центральний орган виконавчої влади, Національний банк України, Рахункова палата, Верховна Рада Автономної Республіки Крим або Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради або обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, а також справ, матеріали яких містять державну таємницю, які розглядаються господарським судом міста Києва).

Таке віднесення усіх без винятку справ у спорах, що виникають із земельних відносин, в яких беруть участь суб'єкти господарської діяльності, до підвідомчості господарських судів погіршує становище позивача у справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень щодо об'єктів земельних відносин, адже за чинним нині порядком у разі розгляду справ про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень у порядку адміністративного судочинства за частиною другою статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України обов'язок доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладено на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Слід також зауважити, що в адміністративному судочинстві на відміну від інших видів судочинства допускаються випадки, коли суд зобов'язаний вийти за межі вимог адміністративного позову, якщо спосіб захисту, який пропонує позивач, є недостатнім для повного захисту його прав, свобод та інтересів (стаття 11 Кодексу адміністративного судочинства України).

Водночас як у цивільному, так і в господарському судочинстві суди вирішують лише ті вимоги по суті спору, про вирішення яких просять сторони, і не виходять за межі цих вимог.

Тож, пропоноване Законом рішення призведе до звуження змісту та обсягу прав осіб - суб'єктів земельних відносин на судовий захист (стаття 55 Конституції України) права власності на землю, права володіти, користуватись і розпоряджатися своєю власністю (частина друга статті 14, частина перша статті 41 Конституції України), а отже, не відповідає статті 22 Конституції України, за якою при внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод (частина третя), статті 64 Основного Закону держави, за якою конституційні права не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України, право на судовий захист не може бути обмежено навіть в умовах воєнного або надзвичайного стану.

З метою уникнення неоднозначного застосування норм Господарського процесуального кодексу України, що на практиці може призвести до непорозумінь, а за певних обставин і до зловживань при розгляді питання щодо підвідомчості справ у спорах, що виникають із земельних відносин, а отже, до порушень гарантованих Конституцією України зазначених прав, термінологію Закону, що розглядається, слід привести у відповідність із термінологією, що застосовується у цьому Кодексі.

Виходячи з наведеного, пропоную в Законі України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України щодо визначення підсудності справ з питань земельних відносин»:

абзац другий статті 1 розділу І викласти в такій редакції:

«5) справи, що виникають із земельних відносин у спорах між підприємствами і організаціями (крім спорів, що віднесені до компетенції адміністративних судів)»;

у абзаці другому статті 2 розділу І слова «Справи у спорах, що виникають із земельних відносин, в яких беруть участь суб'єкти господарської діяльності» замінити словами «Віднесені до підсудності господарських судів справи у спорах, що виникають із земельних відносин (крім спорів, що віднесені до компетенції адміністративних судів)».

Президент України Віктор ЮЩЕНКО [/align]
© sektor-3.org - Третій сектор - Громадський сектор